Algemene voorwaarden

Artikel 1     Duur overeenkomst / verlenging / uitvoering

1.1 De overeenkomst wordt gesloten voor een maand. Na ommekomst van de betreffende periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, behoudens het bepaalde in artikel 4.

1.2 Wijzigingen door Sportschool Ronin in lesdagen, lestijden en locatie zijn te allen tijde mogelijk. Sportschool Ronin is gesloten tijdens algemene feestdagen en tussen Kerst en Nieuwjaar. Gedurende de schoolvakantie periodes is Sportschool Ronin gesloten. Het voorgaande kan op geen enkele wijze leiden tot restitutie van lesgeld/cursusgeld/lidmaatschapsgeld.

 

Artikel 2     Prijs

2.1 De overeenkomst wordt gesloten tegen de in de overeenkomst vermelde prijs. Onder prijs wordt verstaan: lesgeld/cursusgeld/lidmaatschapsgeld.

2.2 Het lesgeld/cursusgeld/lidmaatschapsgeld is gebaseerd op een jaarbedrag en deze zal respectievelijk gedeeld worden door 12 maanden, 4 kwartalen of in 1 jaar betaald worden.

2.3 Sportschool Ronin is te allen tijde -onder andere ten gevolge van kostprijsfactoren en inflatiecorrecties- gerechtigd de overeengekomen prijs en/of de kosten van deze voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 3     Betaling

3.1 Het lesgeld/cursusgeld/lidmaatschapsgeld wordt via automatische incasso voldaan.

3.2 Ieder beroep op verrekening is uitgesloten. Betaling worden rond de 1ste van de maand van de rekening afgeschreven.

3.3 Bij inschrijving in de loop van enige maand dient de deelnemer ook het lesgeld/cursusgeld/ lidmaatschapsgeld voor die maand te voldoen via automatische incasso.

3.4 Indien de deelnemer in gebreke blijft met een tijdige voldoening overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden, is Sportschool Ronin gerechtigd zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede administratiekosten. De administratiekosten bedragen € 5,- voor de eerste herinneringsnota en € 10,- voor de tweede herinneringsnota. Ook de overige buitengerechtelijke kosten en de gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de deelnemer. De overige buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 20% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,-.

 

Artikel 4     Beëindiging/opzegging

4.1 Beëindiging door de deelnemer van een maandelijkse overeenkomst kan uitsluitend geschieden door opzegging via de Portal van Sportschool Ronin. De deelnemer dient een opzegtermijn van één maand in acht te nemen, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend.

4.2 De deelnemer heeft de mogelijkheid om op medische gronden de overeenkomst tijdelijk, gedurende een periode van niet langer dan drie maanden, stop te zetten, waarna de overeenkomst voor de oorspronkelijke duur wordt vervolgd zonder dat de betreffende periode wordt meegerekend. De deelnemer dient dit aan te vragen via mail bij Sportschool Ronin, vergezeld van een medische verklaring. Gedurende de periode dat de overeenkomst tijdelijk is stopgezet, is de deelnemer geen lesgeld/cursusgeld/lidmaatschapsgeld verschuldigd.

4.4 Sportschool Ronin is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, zonder tot enige opgave van redenen gehouden te zijn.

4.5 Ingeval van wanbetaling door de deelnemer en/of het niet, niet-tijdig en/of niet volledig voldoen aan enige andere verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Sportschool Ronin, is Sportschool Ronin gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

In het geval Sportschool Ronin tot ontbinding overgaat, zijn alle vorderingen op de deelnemer in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Sportschool Ronin zal alsdan de deelnemer de (verdere) toegang tot Sportschool Ronin ontzeggen.

 

Artikel 5     Overmacht

5.1 Onder “overmacht” wordt verstaan elke van de wil van Sportschool Ronin onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Sportschool Ronin kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien dan wel voorzienbaar was.

5.2 Indien Sportschool Ronin door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Sportschool Ronin het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand dan wel de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.3 In het geval van overmacht van Sportschool Ronin heeft de deelnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding.

 

Artikel 6     Huisregels

6.1 Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen gelden de in lid 3 van dit artikel genoemde huisregels als integraal onderdeel van iedere overeenkomst.

6.2 Niet naleving van deze huisregels geeft Sportschool Ronin de bevoegdheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd de overige rechten van Sportschool Ronin op basis van de overeenkomst en/of de wet.

6.3 De deelnemer dient zich te gedragen zoals een redelijk deelnemer betaamt; de aanwijzingen van Sportschool Ronin dienen stipt te worden opgevolgd. Onder zich niet gedragen zoals een redelijk deelnemer betaamt, vallen in ieder geval het:

  • vertonen van agressief, hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag;
  • verkeren onder kennelijke invloed van drugs, alcohol en/of andere (hallucinerende) middelen, in de ruimste zin des woords;
  • dragen van wapens en daarop gelijkende materialen;
  • niet, niet-tijdig dan wel niet volledig betalen van lesgeld/cursusgeld/lidmaatschapsgeld;
  • zich niet kunnen en/of wensen te legitimeren;
  • niet-nakomen van mondelinge en/of schriftelijke instructies van Sportschool Ronin;
  • eerder om één van de hierboven genoemde redenen ontzegd zijn van (verdere) toegang tot Sportschool Ronin.

 

Artikel 7     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op iedere overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen verjaart iedere vordering van de deelnemer één jaar nadat de vordering is ontstaan.

7.3 Alle geschillen die met Sportschool Ronin ontstaan, worden, voor zover niet dwingendrechtelijke anders voorgeschreven, beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.